launch computer

  1. Yukon@K-9 Rocket Tech

    WOOF Launch Computer

    Made this Open Source rocket launch computer. It's an arduino uno sheild. https://hackaday.io/project/170367-woof-rocket-launch-computer-v4
Top